Tag Archives: De Putten

De veranderende Hondsbossche zeewering – The Changing Hondsbossche sea dyke

The Fredlees visited Camperduin and Petten yesterday to see how the mammoth renovations are changing the view along the once unique Hondsbossche sea dyke, that shoulders the hammering sea from the calm pastureland on the other side.
The difference between a few years back and now was incredible as you can see from Mr. Fredlees photos…

Het zand rukt op... Foto van 27 augustus 2014.
Het zand rukt op…en heeft het oude scheepswrak begraven! The sand advances and has buried the old shipwreck! Foto van 27 augustus 2014.
Zo was het op 25 maart 2010.
Zo was het op 25 maart 2010 met scheepswrak dat uitsteekt net zoals een zeemonster! This was how it looked 25th march 2010 with the old sea wreck jutting out like a sea monster!

Continue reading De veranderende Hondsbossche zeewering – The Changing Hondsbossche sea dyke

Polder De Putten

[juicebox gallery_id=”33″]

Achter de Hondsbossch ligt Polder De Putten, een prachtig gebied, waar we – willekeurig welk jaargetijde – graag wandelen. Nu dus in dit koude voorjaar. Mrs.Fredlee kijkt door haar verrekijker naar de vogels, ik kijk door de zoeker van mijn camera. Op de foto’s een impressie van een middagwandeling.
Op de site van de provincie Noord Holland wordt het als volgt beschreven:
‘Tussen Zijpe en Bergen ligt een bijzonder natuurgebied: Abtskolk en De Putten. Bewoners en bezoekers kunnen hier genieten van de zeldzame vogelsoorten die hier voorkomen. Het gebied is op 17 februari 2010 door de rijksoverheid aangewezen als Natura-2000 gebied. Dat betekent dat de natuur in het gebied wordt beschermd.
Het gebied bestaat overwegend uit grasland en plassen en is ruim 600 hectare groot. Het is aangewezen als Natura 2000-gebied omdat het een leefgebied is van beschermde vogels, zoals de dwerggans die hier overwintert. De dwerggans nam in aantal rond de jaren tachtig flink af en werd met uitsterven bedreigd. Door het leefgebied van deze en andere bedreigde vogels te beschermen, kunnen deze vogelsoorten in stand worden gehouden.
De provincie heeft een belangrijke rol bij het beschermen van dit gebied. De provincie stelt in overleg met de belanghebbenden een beheerplan op, waarin wordt aangegeven welke maatregelen genomen moeten worden om de bedreigde vogels te beschermen. Daarnaast geeft de provincie in het beheerplan aan welke activiteiten op welke wijze mogelijk zijn. De provincie verwacht dat bestaande activiteiten, eventueel onder voorwaarden, door kunnen gaan. Het beheerplan wordt in 2012 opgesteld.
Ook let de provincie er op dat er geen activiteiten plaatsvinden die de natuur ernstig verslechteren. Dat doet de provincie door te handhaven op de natuurbeschermingsregels die hier gelden en door vergunningsaanvragen voor bijvoorbeeld economische activiteiten zorgvuldig te beoordelen.
In Abtskolk en De Putten kan spanning optreden tussen bijvoorbeeld de natuurbelangen en de belangen van de landbouwsector. De provincie weegt daarom alle belangen goed tegen elkaar af. Het natuurbelang is hierbij doorslaggevend, maar de provincie kijkt nadrukkelijk ook naar de gevolgen en mogelijkheden voor de landbouwsector en andere sectoren. Want bij Natura 2000 gaat het niet alleen om de bescherming van natuur, maar ook om het gebruik en de beleving. Het realiseren van de opgaven voor dit gebied moeten haalbaar en betaalbaar zijn.’